Jesus er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.
Johannes 12,47

tirsdag 1. januar 2019

Nyttårsdag


Jesu navnedag

Matteus 18,19-20:
Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.

Nr. 86 i salmeboka: Navnet Jesus blekner aldri


Godt nytt år!


For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, 
sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. 
Jeg vil gi dere fremtid og håp. 
Jeremia 29,11 

onsdag 26. desember 2018

2. juledag


Stefanusdagen - Stefanus ble kirkens første martyr


Johannes 16,1-4a: 
Dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall.  De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud.  Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg.  Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem, når deres tid kommer.

Nr. 77 i salmeboka: Du Ord frå alle æver


tirsdag 25. desember 2018

Juledag


Johannes 1,1-14:
I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys.  Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.  Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes.  Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.  Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.  Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.  Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke.  Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.  Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.  De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud.  Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Nr. 41 i salmeboka: En frelser er oss født i dag


mandag 24. desember 2018

God jul!


For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. 
Herreveldet er lagt på hans skulder. 
Han har fått navnet Underfull rådgiver, 
Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. 
Jesaja 9,6 

Julaften


Lukas 2,1-20: 
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.  Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.  Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn.  Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.  Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.  Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel.  Men engelen sa til dem: "Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket:  I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.  Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe."  Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:  "Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!"  Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: "La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss."  Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.  Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet.  Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte.  Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.  Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Nr. 48 i salmeboka: Deilig er jorden


søndag 23. desember 2018

Lille julaften (Gledens adventssøndag)

4. søndag i adventstiden

Matteus 1,18-25:
Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss. Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin kone og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus.

Nr. 55 i salmeboka: Midt i hårdest vinter